فهرست خواندنی‌های پیشنهادی من

درباره‌ی «مقایسه» – در مدریک تاکس

https://www.youtube.com/watch?v=uZ8spe2jM6Y

ادامه مطلب

ویدیوکست چشم‌انداز

https://dotcast.org/p/VisionCast/episodes/

ادامه مطلب

مصاحبه با هفته‌نامه کارنگ

https://karangweekly.ir/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%aa%db%8c%d9%85%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af/

ادامه مطلب

مقدماتی درباره بازی سازی به عنوان یک شغل – زنگ برنامه نویسی 2021

https://www.aparat.com/v/0XEhJ/%D8%B2%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_2021_-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

ادامه مطلب

فرازپردازان – کارخانه توسعه نرم‌افزار

http://farazpardazan.com

ادامه مطلب