درباره‌ی «مقایسه» – در مدریک تاکس

https://www.youtube.com/watch?v=uZ8spe2jM6Y

ادامه مطلب

ویدیوکست چشم‌انداز

https://dotcast.org/p/VisionCast/episodes/

ادامه مطلب

مصاحبه با هفته‌نامه کارنگ

https://karangweekly.ir/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%aa%db%8c%d9%85%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af/

ادامه مطلب

مقدماتی درباره بازی سازی به عنوان یک شغل – زنگ برنامه نویسی 2021

https://www.aparat.com/v/0XEhJ/%D8%B2%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_2021_-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

ادامه مطلب

فرازپردازان – کارخانه توسعه نرم‌افزار

http://farazpardazan.com

ادامه مطلب

مقدمات رشد در مارکت و ترافیک ارگانیک – ارایه در کژوال کمپ ۱۳۹۹

https://www.aparat.com/v/wnlmR/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9

ادامه مطلب

بازیهای رایانه ای و معضل تحریم – مصاحبه با رادیو گفت و گو ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=29&e=148318742

ادامه مطلب

استارتاپ گرایند تهران

https://www.aparat.com/v/kRN3D/

ادامه مطلب

آداب معاشرت در پیام رسان تلگرام و واتز‌اپ

مدت‌هاست که مکالمه های حضوری و تلفنی، جای خودشان را به پیام رسان ها داده‌اند. با اینکه پیام دادن در این پیام‌رسان‌ها مانند تلگرام یا واتزاپ سریع و راحت است، اما چالش‌های خودش را دارد. کلمات ممکن...

ادامه مطلب

گفت گو با امیرحسین فصیحی در «فن کست»

https://castbox.fm/episode/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84—%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-id2222805-id207375953

ادامه مطلب