دومین پادکست رشدینو با امیرحسین ثقه الاسلامی

https://castbox.fm/episode/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88-%2F-%D9%81%D8%B5%D9%84-3-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF-14-id1987118-id187994579?country=us